วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 9-10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  9-10  ระหว่าง  วันที่  9-20  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            เป็นสัปดาห์ที่มีการสอนแทนครูมาก  ซึ่งส่วนใหญ่สอนแทนระดับประถม  ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนประถม  ซึ่งมีความแตกต่างจากมัธยมที่สอนประจำ  จึงต้องมีเทคนิคต่างๆมาใช้คุมชั้นเรียน  เช่น  การร้องเพลง  การเล่นเกม 
                ได้ช่วยงานในห้องสำนักงานคือเดินหนังสือต่างๆ  ให้ครูในโรงเรียนเซ็นรับทราบซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ได้มีโอกาสเดินหนังสือมากกว่าสัปดาห์อื่น  ในสัปดาห์นี้ได้มีโอกาสประชุมนักศึกษากับครูผู้ดูแลนักศึกษา  ผู้อำนวยการ  และรองผู้อำนวยการ  เพื่อสรุปงานและกระตุ้นงานของนักศึกษา  และได้จัดทำบอร์ด  เรื่อง  ต้อนรับเดือนรอมฎอน  และได้ประชุมประจำเดือนของโรงเรียนซึ่งนักศึกษาได้ร่วมประชุมด้วย
                และสุดท้ายนักศึกษาก็ได้มีโอกาสเยี่ยมบ้านนักเรียน  ซึ่งนักศึกษาทุกคนก็ได้ตามครูพี่เลี้ยงของแต่ละคนในการเยี่ยมบ้านในครั้งนี้

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  ไม่รู้จักสถานที่จึงยากต่อการเยี่ยมบ้านนักเรียน
      แก้ไข  พานักเรียนในห้องนั้น  1  คนนำทางไปเยี่ยมบ้านเพื่อนในห้อง
2.  ปัญหา  คุมนักเรียนชั้นประถมที่เล่นกันในห้องยังไม่ได้
     แก้ไข  นำร้องเพลง  เต้นประกอบ  เล่มเกม  และทำกิกรรมการเรียนการสอนหน้าชั้นเรียน

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้น  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ศึกษาความต้องการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  เกมและเพลงที่เหมาะสมกับวัย  ศึกษาแบบฟอร์มการทำโครงการแบบที่โรงเรียนต้องการ

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์    
               ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง  :  เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลืองานโรงเรียนทุกอย่างนักเรียนสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น