วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2555

วันอังคาร  ที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  เตรียมเนื้อหาจัดบอร์ด  เรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอน
3.  จัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/2  เวลา  09.30  -  10.30  น.  เรื่อง  วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสัมพันธ์อันดี
4.  จัดการเรียนการสอนแทนครูพี่เลี้ยงวิชาประวัติศาสตร์  ชั้น  ป.1/1  เวลา  10.30  -  11.30  น.  เรื่องที่มาของเรา
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  จัดการเรียนการสอนแทนครูวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น  ป.4/3  เวลา  12.30  -  13.30  น.  เรื่อง  การคูณตัวเลข
7.  จัดบอร์ด  เรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอนจนเสร็จ
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ทำให้บอร์ดมีความคืบหน้า
3.  นักเรียนชั้น  ม.  2/2  ตั้งเรียนทุกคน
4.  นักเรียนชั้น  ป.  1/1  ตั้งเรียนทุกคน
5.  นักเรียนชั้น  ป.  4/3  ตั้งเรียนทุกคน
6.  เสร็จลุล่วงไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกัน 
ปัญหาและการแก้ไข
                ปัญหา  นักเรียนชั้น  ป.  1/1  เล่นกัน  แก้ไข  สอนร้องเพลงและให้ร้องเพลงทำท่าประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น