วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2555

วันอังคาร  ที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
3.    ช่วยครูติดรายชื่อนักเรียนชั้น  ป.1  ที่ตัวเคื่องแท็ปแล็บ
4.     พักเที่ยงละหมาด
5.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว  นักเรียนชั้น ม.1/1  เวลา  13.30  น. –  14.30  น.  
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.    มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียน
4.    นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2555ลาป่วย  กับทางโรงเรียนเป็นเวลา วัน  ในวันที่ ตุลาคม  2555


สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 19-20 ระหว่าง วันที่ 17-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  19-20  ระหว่าง  วันที่  17-28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            สัปดาห์ นี้เป็นสัปดาห์ที่ได้สอนน้อยที่สุด  เพราะโรงเรียนได้ปิดวันพฤหัสบดี-ศุกร์  เนื่องในการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งโรงเรียนเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่  15  ส่วนสัปดาห์ที่  16  ก็ปิดวันพฤหัสบดี-ศุกร์  เนื่องจาก

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  ในการจัดนันทนาการนักเรียนไม่มห้ความร่วมมือ
      แก้ไข   พยายามจัดนันทนาการสิ่งที่นักเรียนสนใจ  หรือให้ครูประจำการอยู่ที่นั้นด้วย
2.  ปัญหา 
     แก้ไข 

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษากิจกรรมหรือความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสิ่งใหม่ๆเพื่อจัดนันทนาการอย่างสนุกสนาน

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์วันพฤหัสบดี ที่ 27-28 กันยายน 2555

                   
                      ลาหยุดกับทางโรงเรียนเพราะกลับไปทำธุระที่บ้านสุไหงโก-ลก  เป็นเวลา  2  วัน  ตั้งแต่วันที่  27-28  กันยายน  2555


วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2555

วันพุธ  ที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   ช่วยครูหัวหน้าช่วงชั้นที่  3  พิมพ์ตารางสอนของมัธยมศึกษาปีที่  1-3  
3.   ช่วยครูถ่ายเอกสารแบบประเมิน
4.   ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจข้อสอบสังคมศึกษา  และประวัติศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง   แนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
6.  พักเที่ยงละหมาด
7.  แก้ไขข้อสอบสังคมศึกษา  และประวัติศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนร่วมในงานของช่วงชั้นที่รับผิดชอบ
3.  มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียน
4.   รู้สิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในตัวข้อสอบ
5.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน 
6.  สามารถมีข้อสอบที่สมบูรณ์ส่งทางโรงเรียนได้ในวันที่  1  ตุลาคม  2555 
ปัญหาและการแก้ไข
                -ปัญหา  ข้อสอบมีตรงที่ผิด
                -แก้ไข  นำข้อสอบมาแก้ไขเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555

วันอังคาร  ที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
3.    ช่วยครูติดรายชื่อนักเรียนชั้น  ป.1  ที่ตัวเคื่องแท็ปแล็บ
4.     พักเที่ยงละหมาด
5.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว  นักเรียนชั้น ม.1/1  เวลา  13.30  น. –  14.30  น.  
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.    มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียน
4.    นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555

วันจันทร์  ที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.   เรื่อง   แนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
3.  ออกข้อสอบสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
4.  พักเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง ประวัติศาสตร์ อารยธรรมอินเดีย
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  มีข้อสอบสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ส่งทางโรงเรียน
6.  นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2555

วันศุกร์ที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2555
กิจกรรม
       1.  ทำเวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
       2.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
       3.  ช่วยครูถ่ายเอกสารข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่  3
      4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  การพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเอเชีย
       5.  พักรับประทานอาหาร ควบคุมนักเรียนละหมาดเที่ยงและละหมาด
       6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  13.30  น. –  14.30  น.   เรื่อง  การพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเอเชีย
       7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
       8.  ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
       1.  นักเรียน  เคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
       2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
       3.  มีส่วนร่วมกับครูที่โรงเรียน
       4.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
       5.  ตรวจนักเรียนที่ละหมาดไม่ได้
       6.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
       7.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
       8.  นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555

วันพฤหัสบดี  ที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  ระบบเศรษฐกิจ
3.   ไปควบคุมปรับปรุงสถานที่ต้นไม้ข้างหลังอาคารเด็กอนุบาล
4.   พักเที่ยงละหมาด
5.   ขอคำปรึกษาการออกข้อสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากับครูพี่เลี้ยง
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  ได้ดำเนินตามโครงการพันธุกรรมพืช
4.  สามารถสร้างข้อสอบได้ถูกต้องตามที่โรงเรียนกำหนด
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2555

วันพุธ  ที่  19  กันยายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   ช่วยครูหัวหน้าช่วงชั้นที่  3  พิมพ์ตารางสอนของมัธยมศึกษาปีที่  1-3  
3.   ช่วยครูถ่ายเอกสารแบบประเมิน
4.   ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจข้อสอบสังคมศึกษา  และประวัติศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง   แนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
6.  พักเที่ยงละหมาด
7.  แก้ไขข้อสอบสังคมศึกษา  และประวัติศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนร่วมในงานของช่วงชั้นที่รับผิดชอบ
3.  มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียน
4.   รู้สิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในตัวข้อสอบ
5.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน 
6.  สามารถมีข้อสอบที่สมบูรณ์ส่งทางโรงเรียนได้ในวันที่  1  ตุลาคม  2555 
ปัญหาและการแก้ไข
                -ปัญหา  ข้อสอบมีตรงที่ผิด
                -แก้ไข  นำข้อสอบมาแก้ไขเพิ่มเติม


วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2555


วันอังคาร  ที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  ระบบเศรษฐกิจ
3.    ช่วยรองผู้อำนวยการถ่ายเอกสาร
4.     พักรับประทานอาหารเที่ยงละหมาด
5.     ช่วยครูถ่ายเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผลการปฏิบัติงาน              
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.    มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
                -วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2555


วันจันทร์  ที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.   เรื่อง   แนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
3.  ออกข้อสอบสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
4.  พักเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง ประวัติศาสตร์ อารยธรรมอินเดีย
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  มีข้อสอบสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ส่งทางโรงเรียน
6.  นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 17-18 ระหว่าง วันที่ 3-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  17-18  ระหว่าง  วันที่  3-14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            สัปดาห์ นี้เป็นสัปดาห์ที่ได้สอนน้อยที่สุด  เพราะโรงเรียนได้ปิดวันพฤหัสบดี-ศุกร์  เนื่องในการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งโรงเรียนเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่  15  ส่วนสัปดาห์ที่  16  ก็ปิดวันพฤหัสบดี-ศุกร์  เนื่องจาก

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  ในการจัดนันทนาการนักเรียนไม่มห้ความร่วมมือ
      แก้ไข   พยายามจัดนันทนาการสิ่งที่นักเรียนสนใจ  หรือให้ครูประจำการอยู่ที่นั้นด้วย
2.  ปัญหา 
     แก้ไข 

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษากิจกรรมหรือความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสิ่งใหม่ๆเพื่อจัดนันทนาการอย่างสนุกสนาน

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์