วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 7-8 ระหว่างวันที่ 25-6 เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  7-8  ระหว่าง  วันที่  25-6  เดือน  มิถุนายน-กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            ในสัปดาห์นี้นักศึกษาสามารถเข้าสังคมกับครูในโรงเรียนได้แล้ว  สามารถพูดคุยกับครูในโรงเรียนแบบกันเอง  สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการแข่งขันกีฬาของกลุ่มเครือข่ายแสงจันทร์  ทำให้ทั้งนักกีฬา  กองเชียร์และพาเรดซ้อมกันหนัก  การเรียนการสอนก็ต้องเลื่อนเป็น  50  นาที  เพื่อมีเวลาในการซ้อม  นักศึกษาได้ทำป้ายเดินโชว์ในพาเรดคือ  รณรงค์การเลือกตั้ง  รณรงค์ยาเสพติด  และรณรงค์ภาวะโลกร้อน
                และในวันที่  27-29  มิถุนายน  2555  นักศึกษาก็ได้ทีโอกาสร่วมงานและช่วยงานด้วย  ตั้งแต่การคุมพาเรด  ส่งตัวนักกีฬา  ร่วมเชียร์และคุมกองเชียร์ของโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  การจัดการเรียนการสอนใน  50  นาที/คาบ  ทำให้ไม่สามารถทำใบงานได้
      แก้ไข  ให้ใบงานในคาบแต่กลับให้นักเรียนทำที่บ้านแล้วมาส่ง
2.  ปัญหา  เพื่อนนักศึกษาที่จัดทำป้ายเดินโชว์ทำไม่ทัน  เพราะไม่มีเวลา
     แก้ไข  นักศึกษาทุกคนช่วยร่วมมือร่วมใจกันทำจนเสร็จ

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน  เพื่อที่จะสามารถรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับงานภาระหน้าที่ที่ต้องทำ  ในหน้าที่ครู  และศึกษาเทคนิคการคุมกองเชียร์จำนวนมาก

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์   
              ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง  :  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  แต่งกายได้เหมาะสมนักเรียนสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น