วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2555

วันศุกร์  ที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์แทนครู  ชั้น  ป.1/1  เวลา  08.30-09.30  น.  เรื่อง  การบวกเลข
3.  สอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์  ชั้น  ม.2/2  เวลา  09.30  -  10.30  น. หน่วยการเรียนรู้ที่  1
4.  ตรวจข้อสอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/1
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  สอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์  ชั้น  ม.2/1  เวลา  13.30  -  14.30  น. หน่วยการเรียนรู้ที่  1
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ป.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  นักเรียนชั้น  ม.  2/2  ตั้งใจสอบกันทุกคน
4.  รู้ผลคะแนนสอบกลางภาคของนักเรียนชั้น  ม.2/2
5.  นักเรียนชั้น  ม.  2/1  ตั้งใจสอบกันทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                ปัญหา  นักเรียนชั้น  ม.2/1และ  ม.2/2  คะแนนสอบข้อเขียนต่ำกว่าเกณฑ์    แก้ไข  ให้นักเรียนชั้น  ม.2/1  และ  ม.2/2สอบแก้ตัวในข้อเขียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น