วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่าง วันที่ 23-3 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  11-12  ระหว่าง  วันที่  23-3  เดือน  กรกฎาคม-สิงหาคม  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ข้าพเจ้าจึงได้มีโอกาสจัดทำข้อสอบในรายวิชาที่สอน  คือ  สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์  องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้จัดทำข้อสอบในหลากหลายรูปแบบ  ทั้งปรนัย  อัตนัย  เติมคำสั้น  และแต่งประโยคให้สมบูรณ์

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  นักเรียนทำข้อสอบปรนัยไม่ได้
      แก้ไข  ให้ทำข้อสอบแก้
2.  ปัญหา  นักเรียนขาดสอบ
     แก้ไข  หาเวลาว่างสอบนักเรียนย้อนหลัง

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ในการทำข้อสอบอัตนัย  นักเรียนบางคนไม่ได้อ่านหนังสือ  และเขียนหนังสือไม่ได้  ทำให้ทำข้อสอบอัตนัยไม่ได้  มีนักเรียนเขียนได้น้อยมาก  คิดเป็น  25%  ของจำนวนทั้งหมด  จึงต้องมีการปรับรูปแบบการสอบ  อาจจะสอบปากเปล่ากับครูแทนการเขียน  สำหรับนักเรียนเขียนหนังสือไม่ได้

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น