วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2555

วันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.  ทำเวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
2.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  การออมและการลงทุน
4.   ควบคุมนักเรียนละหมาดเที่ยงและละหมาด
5.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  13.30  น. –  14.30  น.   เรื่อง  
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
7.  ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
5.  ตรวจนักเรียนที่ละหมาดไม่ได้
6.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
7.  นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย
ปัญหาและการแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น