วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ออกกำลังกายพร้อมกันทั้งโรงเรียน  15  นาที
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาแทนครู  นักเรียนชั้น ป.5/2  เวลา  12.30  น. –  13.30  น.   เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริง
6.  ประชุมนักเรียนมัธยม  เรื่อง  ค่าย
7.  ช่วยครูถ่ายเอกสาร
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ได้ออกกำลังร่วมกันทั้งโรงเรียน
3.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนชั้น ป.5/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
5.  ทำมีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอังคาร  ที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  และครอบคร้ว
3.  ช่วยครูติดหัวข้อแฟ้มที่เหลือ
4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.   นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.   นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.   มีส่วนร่วมในงานห้องสำนักงานของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันจันทร์  ที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ประชุมคณะครูและนักศึกษามีหัวข้อดังนี้
-  แสดงความยินดีครูที่ได้รับ  คศ.3  จำนวน  2  ท่าน
-  เรื่องการปล่อยน้ำเสียลงในพื้นที่ชาวบ้าน
-  การลงบันทึกการจองใช้ห้องพิเศษ  คือ  ห้องสมุด  ห้องประชุม
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  9.30  น.   เรื่อง กระบวนการในการตรากฎหมาย
 4.  ช่วยครูเอกสารใบความรู้อิสลามศึกษา
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  ช่วยครูติดหัวข้อในแฟ้มในห้องสำนักงาน
7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม./2/1  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียน  และการใช้ห้องต่างๆ
3.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.    มีส่วนรวมในงานอื่นๆของครูในโรงเรียน
5.    นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่าง วันที่ 14-25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  1-2  ระหว่าง  วันที่  14-25  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2555
1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  ในสัปดาห์แรกอยู่ในช่วงปรับตัว  นักศึกษาได้แนะนำตัวและเริ่มการเรียนการสอนในวันที่  ของการฝึกประสบการณ์  ได้ประชุมกับโรงเรียนจำนวน  2  ครั้ง  ได้พบปะผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  ครู  3  ท่านที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษา  และคณะครูทุกท่าน  และได้ภาระงานเพิ่มจากการสอนดังนี้
1.             เวรประจำวัน  (วันศุกร์)  รอรับนักเรียนตอนเช้า  ควบคุมการละหมาดตอนเที่ยง  และรอส่งนักเรียนตอนเย็น
2.             เขตรับผิดชอบทำความสะอาด  (ตามครูพี่เลี้ยง)
3.             การจัดบอร์ดตามปฏิทินของโรงเรียน
และได้มีโอกาสประชุมนักศึกษาเอง  โดยการเลือกประธานสายงาน  รองประธานสายงาน  เลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  และคณะกรรมทั้งหมด  โดยข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นประธานสายงาน  มีหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับนักศึกษา  และนอกจากนี้ทางโรงเรียนก็ได้จัดที่นั่งให้นักศึกษาทั้ง  11  คนมีดั้งนี้
1.             ห้องสำนักงาน  1  คน
2.             ห้องวิชาการ  คน
3.             อาคารไม้  2  คน
4.             ห้องพยาบาล  2  คน
5.             ห้องสมุด  คน
6.             อาคารช่วงชั้นที่ 1  2  คน       
(โดยนักศึกษาจะประจำที่นั่ง  และช่วยงานประจำห้องของตน  นอกเหนืองานสอนประจำ) 
ในการสอนนักเรียนช่วงนี้อยู่ในช่วงทำความรู้จัก  ปรับตัวระหว่างครูกับนักเรียน  นักเรียนยังมีไม่สนใจบ้าง  เล่นบ้างก็เป็นไปตามวัย  ข้าพเจ้าได้รับให้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  2  รายวิชาดังนี้
1.             สังคมศึกษา  6  คาบ 
2.             ประวัติศาสตร์  2  คาบ
โดยมีจำนวน  2  ห้อง   รวมแล้วเป็น  8  คาบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  แต่จะมีช่วยงานสอนแทนครูที่ติดธุระบ้างแล้วแต่สถานการณ์  จึงได้มีโอกาสสอนระดับชั้นประถมแล้วคือ  ป.4,ป.5,ป.ในรายวิชาสังคมศึกษาทั้งสิ้น
และได้จัดบอร์ดรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ในวันที่  24-25  พฤษภาคม  2555  จนเสร็จ  เป็นบอร์ดหน้าห้องสำนักงาน
2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  ควบคุมชั้นเรียนไม่ได้  แก้ไข  ครูพี่เลี้ยงอยู่ในห้องด้วย
              2.  ปัญหา  รูปแบบแผนยังไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด
                   แก้ไข  ขอแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนกำหนดกับครูดูแลนักศึกษา  และแจกให้นักศึกษาทุกคน
3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษาเทคนิคการควบคุมชั้นเรียน  และศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนอายุ  13-15  ปี
4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์  
            ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง  :  ควบคุมชั้นเรียนไม่ดีพอ  แต่มีความมุ่งมั่น  มีการเตรียมตัวก่อนสอนพอใช้

  

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.             ทำเวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
2.             เข้าแถวเคารพธงชาติ
3.             จัดบอร์ดรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
4.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
5.             พักรับประทานอาหาร ควบคุมนักเรียนละหมาดเที่ยงและละหมาด
6.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  13.30  น. –  14.30  น.   เรื่อง  กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
7.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์
8.             ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.             นักเรียน  เคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3.             บอร์ดของโรงเรียนเรื่อง รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกเสร็จ
4.             นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
5.             ตรวจนักเรียนที่ละหมาดไม่ได้
6.             นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
7.             นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
8.             นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย

ปัญหาและการแก้ไข

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 กิจกรรม

1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   ทำแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์
3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4.    จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาแทนครู  นักเรียนชั้น  ป.4/1  เวลา  10.30  -  11.30  น.  เรื่องศาสดาของศาสนาต่างๆ
5.     ถ่ายเอกสารตัวอย่างแผนการสอนที่ครูอาทิตย์  ยีสมัน  (ครูดูแลนักศึกษา)  ให้เพื่อนๆนักศึกษาทุกคน
6.     พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
7.     ช่วยครูดาวโหลดแบบฟอร์มการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม
8.      หาข้อมูลจัดบอร์ด  เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี  2555

ผลการปฏิบัติงาน

1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.   สามารถเตรียมการสอนล่วงหน้าได้
3.   นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.   นักเรียนชั้น ป.4/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
5.    นักศึกษาทุกคนมีแบบฟอร์มเป็นของตนเอง
6.    มีส่วนรวมกับครูในโรงเรียน
7.    เตรียมความพร้อมในการจัดบอร์ดในวันพรุ่งนี้

ปัญหาและการแก้ไข

-ปัญหา  ไม่สามารถใส่เกมในแผนการจัดการเรียนรู้ได้
                 แก้ไข  ต้องนำแบบเกมที่อาจารย์ให้มาโรงเรียนด้วย
               


วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ประชุมนักศึกษา  ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
การลาป่วย  และลากิจ  ให้เขียนแบบฟอมท์ตามที่โรงเรียนกำหนด
เวรรายวัน  (เฝ้ารับตอนเช้า  ส่งตอนเย็น  การพูดหน้าเสาธง)
การควบคุมเขตรับผิดชอบทำความสะอาด
ควบคุมการปฏิบัติศาสนกิจตอนเที่ยง
การจัดป้ายนิเทศร่วมกับช่วงชั้น
การส่งแผนการจัดการเรียนรู้
-  การจัดกิจกรรม  และค่ายของโรงเรียน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4.  ช่วยหัวหน้าฝ่ายดูแลนักศึกษาติดใบเสร็จในกระดาษของนักเรียนชั้น  ม.1/2
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ได้ทราบระเบียบ  และสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษากับคณะครู
3.  ทำมีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
4.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอังคาร  ที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3.      พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555

วันจันทร์  ที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   ประชุมคณะครูและนักศึกษา
3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  9.30  น.   เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4.    พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแทนครูประยูร  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น  ป.6/2  เวลา  12.30  น. –  13.30  น.   เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
6.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม./2/1  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    รู้ภาระงานเพิ่ม  และการเบิกอุปกรณ์ต่างๆ
3.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข

วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555


วัน ศุกร์ ที่  18  พฤษภาคม  2555
 กิจกรรม
1.  เวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน/บริการอาหารเที่ยงให้กับนักเรียน) 
2.     เข้าแถวเคารพธงชาติ
3.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4.      พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.      จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  13.30  น. –  14.30  น.   เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
6.      จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง  หลักฐานทางประว้ติศาสตร์ในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียน  เคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2.     นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3.     นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.     นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
5.     นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2555


วัน พฤหัสบดี ที่  17  พฤษภาคม  2555
 กิจกรรม 
1.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข