วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555

วันอังคาร  ที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  ปัจจัยการออม
3.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  นักเรียนชั้น ม.4/3  เวลา  10.30  น. –  11.30  น.   เรื่อง  การดูแลรักษากระดูกและข้อ
4.  ช่วยรองผู้อำนวยการถ่ายเอกสารคู่มือการดูแลสาธารสุขทั้งเล่ม
5.     พักเที่ยงละหมาด
6.     รวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1  ของนักศึกษาทั้งหมดให้ครูดูแลนักศึกษาเพื่อนำให้ผู้อำนวยการเซ็นประเมินรอบสอง

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.    นักเรียนชั้น ม.4/3  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  มีส่วนร่วมในงานห้องสำนักงานของโรงเรียน
5.    ทางโรงเรียนสามารถประเมินนักศึกษารอบสองได้
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ 30 กรกฎาคม 2555


วันจันทร์  ที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  9.20  น.   เรื่อง  ปัจจัยของการออม
3.  พักเที่ยงและละหมาด
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม./2/2  เวลา  14.10  น. –  15.00  น.   เรื่อง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.    นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2555

วันศุกร์  ที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์แทนครู  ชั้น  ป.1/1  เวลา  08.30-09.30  น.  เรื่อง  การบวกเลข
3.  สอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์  ชั้น  ม.2/2  เวลา  09.30  -  10.30  น. หน่วยการเรียนรู้ที่  1
4.  ตรวจข้อสอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/1
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  สอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์  ชั้น  ม.2/1  เวลา  13.30  -  14.30  น. หน่วยการเรียนรู้ที่  1
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ป.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  นักเรียนชั้น  ม.  2/2  ตั้งใจสอบกันทุกคน
4.  รู้ผลคะแนนสอบกลางภาคของนักเรียนชั้น  ม.2/2
5.  นักเรียนชั้น  ม.  2/1  ตั้งใจสอบกันทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                ปัญหา  นักเรียนชั้น  ม.2/1และ  ม.2/2  คะแนนสอบข้อเขียนต่ำกว่าเกณฑ์    แก้ไข  ให้นักเรียนชั้น  ม.2/1  และ  ม.2/2สอบแก้ตัวในข้อเขียน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2555

วันพฤหัสบดี  ที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ส่งแผนการสอนให้ครูพี่เลี้ยง
3.  สอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/1  เวลา  09.30  -  10.30  น. หน่วยการเรียนรู้ที่  1-3
4.  ตรวจข้อสอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/1
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  จัดทำข้อสอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์ชั้น  ม.2
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ครูพี่เลี้ยงตรวจแผนการสอน
3.  นักเรียนชั้น  ม.  2/1  ตั้งใจสอบกันทุกคน
4.  รู้ผลคะแนนสอบกลางภาคของนักเรียนชั้น  ม.2/1
5.  พร้อมในการสอนกลางภาครายวิชาประวัติศาสตร์ชั้น  ม.2
ปัญหาและการแก้ไข
                ปัญหา  นักเรียนชั้น  ม.2/1  คะแนนสอบข้อเขียนต่ำกว่าเกณฑ์    แก้ไข  ให้นักเรียนชั้น  ม.2/1  สอบแก้ตัวในข้อเขียน

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์  ที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  บอกแนวข้อสอบของรายวิชาสังคมศึกษา  แนวข้อสอบของรายวิชาประวัติศาสต์  และตรวจงานนักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.  ในหน่วยที่  1-3 
4.  พักละหมาดเที่ยง
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น  ม.  2/2  รู้แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษาและแนวข้อสอบประวัติศาสตร์
ปัญหา/การแก้ไข

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2555

วันอังคาร  ที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรร
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดถ่ายเอกสารข้อสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
3.  สอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/2  เวลา  09.30  -  10.30  น. หน่วยการเรียนรู้ที่  1-3
4.  ตรวจข้อสอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/2
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  พร้อมในการสอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/2
3.  นักเรียนชั้น  ม.  2/2  ตั้งใจสอบกันทุกคน
4.  รู้ผลคะแนนสอบกลางภาคของนักเรียนชั้น  ม.2/2 
ปัญหาและการแก้ไข
                ปัญหา  นักเรียนชั้น  ม.2/2  คะแนนสอบข้อเขียนต่ำกว่าเกณฑ์    แก้ไข  ให้นักเรียนชั้น  ม.2/2  สอบแก้ตัวในข้อเขียน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์  ที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  บอกแนวข้อสอบของรายวิชาสังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.  ในหน่วยที่  1-3 
3. ช่วยครูถ่ายเอกสารข้อสอบจำนวน  60  ชุด
4.  พักละหมาดดที่ยง
5.  แก้ไขข้อสอบเพิ่มเติม 
6.  บอกแนวข้อสอบของรายวิชาประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.  ในหน่วยที่  1  และจัดกลุ่มทำรายงานนำเสนอ  แต่ละสัปดาห์
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น  ม.  2/2  รู้แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
3.    มีส่วนร่วมกับครูในโรงเรียน
4.   ทำให้ได้ข้อสอบตามที่ครูพี่เลี้ยงต้องการ
5.    นักเรียนชั้น  ม.  2/2  รู้แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ปัญหา/การแก้ไข

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 9-10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  9-10  ระหว่าง  วันที่  9-20  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            เป็นสัปดาห์ที่มีการสอนแทนครูมาก  ซึ่งส่วนใหญ่สอนแทนระดับประถม  ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนประถม  ซึ่งมีความแตกต่างจากมัธยมที่สอนประจำ  จึงต้องมีเทคนิคต่างๆมาใช้คุมชั้นเรียน  เช่น  การร้องเพลง  การเล่นเกม 
                ได้ช่วยงานในห้องสำนักงานคือเดินหนังสือต่างๆ  ให้ครูในโรงเรียนเซ็นรับทราบซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ได้มีโอกาสเดินหนังสือมากกว่าสัปดาห์อื่น  ในสัปดาห์นี้ได้มีโอกาสประชุมนักศึกษากับครูผู้ดูแลนักศึกษา  ผู้อำนวยการ  และรองผู้อำนวยการ  เพื่อสรุปงานและกระตุ้นงานของนักศึกษา  และได้จัดทำบอร์ด  เรื่อง  ต้อนรับเดือนรอมฎอน  และได้ประชุมประจำเดือนของโรงเรียนซึ่งนักศึกษาได้ร่วมประชุมด้วย
                และสุดท้ายนักศึกษาก็ได้มีโอกาสเยี่ยมบ้านนักเรียน  ซึ่งนักศึกษาทุกคนก็ได้ตามครูพี่เลี้ยงของแต่ละคนในการเยี่ยมบ้านในครั้งนี้

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  ไม่รู้จักสถานที่จึงยากต่อการเยี่ยมบ้านนักเรียน
      แก้ไข  พานักเรียนในห้องนั้น  1  คนนำทางไปเยี่ยมบ้านเพื่อนในห้อง
2.  ปัญหา  คุมนักเรียนชั้นประถมที่เล่นกันในห้องยังไม่ได้
     แก้ไข  นำร้องเพลง  เต้นประกอบ  เล่มเกม  และทำกิกรรมการเรียนการสอนหน้าชั้นเรียน

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้น  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ศึกษาความต้องการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  เกมและเพลงที่เหมาะสมกับวัย  ศึกษาแบบฟอร์มการทำโครงการแบบที่โรงเรียนต้องการ

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์    
               ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง  :  เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลืองานโรงเรียนทุกอย่างนักเรียนสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2555

วันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.  ทำเวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
2.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  การออมและการลงทุน
4.   ควบคุมนักเรียนละหมาดเที่ยงและละหมาด
5.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  13.30  น. –  14.30  น.   เรื่อง  
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
7.  ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
5.  ตรวจนักเรียนที่ละหมาดไม่ได้
6.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
7.  นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย
ปัญหาและการแก้ไข

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2555

             โรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เพราะเพื่อให้ครูประจำชั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  และนักศึกษาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตามครูพี่เลี้ยงด้วย

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2555

         โรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เพราะพานักเรียนไปเป็นกองเชียร์ของตัวแทนเครือข่ายแสงจันทร์ซึ่งเป็นกีฬาอำเภอท่าศาลา  ณ  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา  นักศึกษาทุกคนก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่ด้วย

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2555

วันอังคาร  ที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  เตรียมเนื้อหาจัดบอร์ด  เรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอน
3.  จัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/2  เวลา  09.30  -  10.30  น.  เรื่อง  วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสัมพันธ์อันดี
4.  จัดการเรียนการสอนแทนครูพี่เลี้ยงวิชาประวัติศาสตร์  ชั้น  ป.1/1  เวลา  10.30  -  11.30  น.  เรื่องที่มาของเรา
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  จัดการเรียนการสอนแทนครูวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น  ป.4/3  เวลา  12.30  -  13.30  น.  เรื่อง  การคูณตัวเลข
7.  จัดบอร์ด  เรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอนจนเสร็จ
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ทำให้บอร์ดมีความคืบหน้า
3.  นักเรียนชั้น  ม.  2/2  ตั้งเรียนทุกคน
4.  นักเรียนชั้น  ป.  1/1  ตั้งเรียนทุกคน
5.  นักเรียนชั้น  ป.  4/3  ตั้งเรียนทุกคน
6.  เสร็จลุล่วงไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกัน 
ปัญหาและการแก้ไข
                ปัญหา  นักเรียนชั้น  ป.  1/1  เล่นกัน  แก้ไข  สอนร้องเพลงและให้ร้องเพลงทำท่าประกอบ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์  ที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  นักเรียนจำลองการทำเวรของตนและการเข้าแถวใหม่เพื่อความเป็นระบบ
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.เรื่อง  ความคล้านคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
4. หาข้อมูลที่หลักสูตรให้  เรื่อง  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปีการศึกษา  2555  หลักสูตรสังคมศึกษา   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  ช่วยครูฝ่ายธุรการถ่ายเอกสารจำนวน  120  ชุดจัดบอร์ด  
7.  จัดบอร์ด  เรื่อง  ต้อนรับเดือนรอมฎอน
8.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม.2/2  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนรู้การจัดระบบเวลาใหม่ในการทำเวร  และเข้าแถว
3.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.   ได้ข้อมูลบุคลากรของหมวดสังคมศึกษา
5.   มีส่วนร่วมกับงานห้องสำนักงาน
6.    นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกัน
7.    นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข
1.    หัวหน้าหมวดสังคมลากิจ  จึงต้องหาข้อมูลอื่นๆของโรงเรียนก่อน

            

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2555

วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.  ทำเวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
2.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  9.20  น. –  10.10  น.   เรื่อง  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
6. พักรับประทานอาหาร
9.  ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน
6.  ประชุมครูและนักศึกษา
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย
5.  รู้วาระเพิ่มเติมของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2555

ลาป่วย  กับทางโรงเรียน  1  วัน   เนื่องจากไม่สบาย

วันพุธ ที่ 11 กรฎาคม 2555

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. เดินหนังสือให้โรงเรียนเรื่อง  การสัมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  วัฒนธรรมไทย
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  เดินหนังสือเรื่อง  แจ้งระบบใหม่ในการเช็ดสลิปเงินเดือน
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ทำมีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
3.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  ทำมีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2555

     วันอังคาร  ที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.   เรื่อง   ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
3.  ช่วยรองผู้อำนวยการพิมพ์มาตราฐานของโรงเรียน
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แทนครูประยูร  นักเรียนชั้น ม.3/1  เวลา  13.30  น. –  14.30  น.   เรื่อง   วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาแทนครูประยูร  นักเรียนชั้น ม.3/2  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง   การปกครองแบบเผด็จการ
7.  ประชุมนักศึกษากับผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  และครูผู้ดูแลนักศึกษา
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  มีส่วนร่วมกับงานเอกสารของโรงเรียน
4.  นักเรียนชั้น ม.3/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
5. นักเรียนชั้น ม.3/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
6.  ทำให้นักศึกษากับทางโรงเรียนปรึกษาหารือกันได้
ปัญหาและการแก้ไข


               

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์  ที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. เดินหนังสือคำสั่งเรื่อง  การจัดนิทรรศการต้อนรับเดือนรอมฏอน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.เรื่องความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและที่มาของวัฒนธรรม
4.  ช่วยรองผู้อำนวยการพิมพ์แก้ไขเอกสาร
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  ช่วยครูติดรายชื่อนักเรียนในปพ.5
7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม./2/1  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง  การสถาปณาอาณาจักรอยุธยา
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    มีส่วนรวมในงานอื่นๆของครูในโรงเรียน
3.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.    มีส่วนรวมในงานอื่นๆของครูในโรงเรียน
5.    นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข