วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2555

วันพุธ  ที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   ช่วยฝ่ายธุรการจัดเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานวิชาการให้แต่ละโรงเรียน
3.   ช่วยครูถ่ายเอกสาร
4.   พานักเรียนชั้น  ม.2/1  ออกนอกสถานไปตัดต้นโกสนกับครูพี่เลี้ยง  เพื่อนำมาปลูกในโรงเรียนในโครงการพันธุกรรมพืช
5.   พักเที่ยงละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    มีส่วนร่วมในงานห้องสำนักงาน
3.   มีส่วนร่วมกับครูในโรงเรียน
4.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจทำงานทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่ 7-18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  13-14  ระหว่าง  วันที่  7-18  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวันแม่แห่งชาติ  นักศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่ด้วย  เช่น  จัดบอร์ดวันแม่  ทำงานตามโรงเรียนแต่งตั้ง  (โดยข้าพเจ้ามีหน้าาที่จัดของรางวัลและมะลิให้แม่)  และได้ร้องพลงประสานเสียงในงานวันแม่ด้วย  ในด้านการสอนก็มีการสอนแทนครูมากในสัปดาห์นี้  และได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่  1-3  ไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้  ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  ไม่ค่อยมีเวลาในการจัดบอร์ดวันแม่
      แก้ไข  นักศึกษาทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ
2.  ปัญหา 
     แก้ไข 

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษาเทคนิคการคุมนักเรียนนอกสถานที่  ศึกษาการจัดกิจกรรมงานวันแม่ของโรงเรียนเพื่อนำสิ่งที่ดีมาใช้  และนำสิ่งบกพร่องมาพัฒนาให้ดีขึ้น

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555

วันอังคาร  ที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.    ประชุมครูและนักศึกษาฝึกสอนที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด  เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ต้องจำหน่าย  การประเมินครูผู้สอน  และการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
3.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  ความหมาย  ความสำคัญ  ของการผลิตสินค้าและบริการ  และปัจจัยในการผลิต
4.     พักเที่ยงละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    มีส่วนร่วมในงานวิชาการของโรงเรียน
3.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555

วันจันทร์  ที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  9.20  น.   เรื่อง  ความหมาย  ความสำคัญ  ของการผลิตสินค้าและบริการ
3.  หาข้อมูลจัดบอร์ดวันแม่ช่วยครูถ่ายเอกสารใบขออนุญาติผู้ปกครองเรื่องการพานักเรียนช่วงชั้นที่  1  ทัศนศึกษา  จำนวน  250  ชุด
4.  พักเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  14.30  น. –  15.20  น.   เรื่อง  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  มีส่วนร่วมในงานวิชาการของโรงเรียน
6.  นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 23-24 สิงหาคม 2555

                   โรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เพราะทางโรงเรียนเป็นสถานที่จัดสอนทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต  4  
นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยโรงเรียนตามการแต่งตั้งหน้าที่ของโรงเรียน  โดยข้าพเจ้ามีหน้าที่ฝ่านทะเบียน


วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2555

วันพุธ  ที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   ช่วยฝ่ายธุรการจัดทำหนังสือ
3.   ช่วยครูถ่ายเอกสาร
4.   เดินหนังสือเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะงานวิชาการ  กลุ่มเครือข่ายท่าศาลา  1  (  ซึ่งข้าพเจ้าอยู่ฝ่ายทะเบียน  )
5.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการออมกับการลงทุน
6.   พักเที่ยงละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    มีส่วนร่วมในงานห้องสำนักงาน
3.   มีส่วนร่วมกับครูในโรงเรียน
4.  มีส่วนร่วมในงานวิชาการของโรงเรียน
5.   นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                -


วันจันทร์-อังคาร ที่ 20-21 สิงหาคม 2555

   โรงเรียนปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์  ที่  20  สิงหาคม  2555  เนื่องในวันฮารีรายอ  ส่วนวันที่  21  สิงหาคม  2555  ขอลาหยุดหนึ่งวัน  เพื่อเดินทางจากบ้านนราธิวาสมานครศรีธรรมราช

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2555

            พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้  2555  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555

วันพฤหัสบดี  ที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/1  เวลา  09.30  -  10.30  น.  เรื่องการลงทุน
3.  ไปดูงานวิชาเกษตรกับครูพี่เลี้ยง
4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.   จัดการเรียนการสอนแทนครูประยูรกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ชั้น  ม.3/2  เวลา  12.30  -  13.30  น.  เรื่องประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ม.  2/1  ตั้งใจเรียนกันทุกคน
3.  ได้เห็นการทำเกษตรของโรงเรียน
4.  นักเรียนชั้น  ม.  3/2  ตั้งใจเรียนกันทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
               

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2555

วันพุธ  ที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ติดต่อนักศึกษาที่ทดลองสอน  1  เดือน  กับสังเกตการสอน  2  สัปดาห์  เรื่องที่ทางโรงเรียนจะแต่งตั้งหน้าที่ในงานวิชาการ
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่องปัญหาการออมในสังคมไทย
3.  พักเที่ยงละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    มีส่วนร่วมในงานวิชาการของโรงเรียน
3.    นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                -


วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่่ 14 สิงหาคม 2555

วันอังคาร  ที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง การลงทุน
3.    ช่วยเดินหนังสือเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  2555
4.     พักเที่ยงละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.    มีส่วนร่วมในงานห้องสำนักงานของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2555

                           
                           โรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เพราะหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2555วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2555

วันศุกร์  ที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ทำเวรรอรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียน
2.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
3.  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โดยได้ช่วยควบคุมนักเรียนแล้วร้องเพลงแม่ประสานเสียง
4. พักเที่ยงและละหมาด
5.  ควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามครูพี่เลี้ยงในการทำความสะอาดในเขตพื้นที่
6.  พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน
7.  ทำเวรส่งนักเรียนกลับ
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนทำความเคารพครูก่อนเข้าโรงเรียน
2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  กิจกรรมวันแม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ร่วมมือสามัคคีกันทำความสะอาดทุกคน
4.  นักเรียนได้ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีรยติวันแม่และตามโครงการพันธุกรรมพืช
5.  นักเรียนทุกคนเดินกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบ
ปัญหาและการแก้ไข
               

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2555


วันพฤหัสบดี  ที่  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/1  เวลา  09.30  -  10.30  น.  เรื่องการบริหารการจัดการเงินออมของภาคครัวเรือนและหลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาในการออม
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ซ้อมร้องเพลงในงานวันแม่ของโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ม.  2/1  ตั้งใจเรียนกันทุกคน
3. พร้อมในการร้องเพลงในวันแม่
ปัญหาและการแก้ไข
                 

 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2555


วันพุธ  ที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่องความหมายและความสำคัญของการออม
3.     พักเที่ยงละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2555

วันอังคาร  ที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  ปัจจัยการออม
3.     พักเที่ยงละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2555

วันจันทร์  ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  9.20  น.   เรื่อง  ปัจจัยของการออม
3.  หาข้อมูลจัดบอร์ดวันแม่
4.  พักเที่ยงและละหมาด
5.  จัดบอร์วันแม่ร่วมกับเพื่อนๆนักศึกษา
6.  ช่วยรองผู้อำนวยการแจกเอกสารให้ครูเรื่อง  การแข่งขันวิชาการ
7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม./2/2  เวลา  14.10  น. –  15.00  น.   เรื่อง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  พร้อมในการจัดบอร์ด
4.  บอร์ดวันแม่มีความคืบหน้ามากขึ้น
5.  มีส่วนร่วมในงานวิชาการของโรงเรียน
6.  นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่าง วันที่ 23-3 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  11-12  ระหว่าง  วันที่  23-3  เดือน  กรกฎาคม-สิงหาคม  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ข้าพเจ้าจึงได้มีโอกาสจัดทำข้อสอบในรายวิชาที่สอน  คือ  สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์  องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้จัดทำข้อสอบในหลากหลายรูปแบบ  ทั้งปรนัย  อัตนัย  เติมคำสั้น  และแต่งประโยคให้สมบูรณ์

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  นักเรียนทำข้อสอบปรนัยไม่ได้
      แก้ไข  ให้ทำข้อสอบแก้
2.  ปัญหา  นักเรียนขาดสอบ
     แก้ไข  หาเวลาว่างสอบนักเรียนย้อนหลัง

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ในการทำข้อสอบอัตนัย  นักเรียนบางคนไม่ได้อ่านหนังสือ  และเขียนหนังสือไม่ได้  ทำให้ทำข้อสอบอัตนัยไม่ได้  มีนักเรียนเขียนได้น้อยมาก  คิดเป็น  25%  ของจำนวนทั้งหมด  จึงต้องมีการปรับรูปแบบการสอบ  อาจจะสอบปากเปล่ากับครูแทนการเขียน  สำหรับนักเรียนเขียนหนังสือไม่ได้

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ 


 

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 2-3 สิงหาคม 2555

           
           โรงเรียนปิดการเรียนการสอน เพราะหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2555

วันอังคาร  ที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นักเรียนชั้น ป.6/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.   เรื่อง  เงา
2.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่องความหมายและความสำคัญของการออม
3.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ป.3/1  เวลา  10.30  น. –  11.30  น.   เรื่อง  ประวัติศาสตร์โรงเรียนของฉัน
4.  ช่วยพิมพ์โครงงานการทำกรงนกทั้งเล่ม
5.     พักเที่ยงละหมาด
6.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ป.5/2  เวลา  12.30  น. –  13.30  น.   เรื่อง  ทำเลที่ตั้งและอุดมสมบูรณ์ของอยุธยา

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.    นักเรียนชั้น ม.4/3  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  มีส่วนร่วมในงานห้องสำนักงานของโรงเรียน
5.    ทางโรงเรียนสามารถประเมินนักศึกษารอบสองได้
ปัญหาและการแก้ไข
                -