วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์  ที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  บอกแนวข้อสอบของรายวิชาสังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.  ในหน่วยที่  1-3 
3. ช่วยครูถ่ายเอกสารข้อสอบจำนวน  60  ชุด
4.  พักละหมาดดที่ยง
5.  แก้ไขข้อสอบเพิ่มเติม 
6.  บอกแนวข้อสอบของรายวิชาประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.  ในหน่วยที่  1  และจัดกลุ่มทำรายงานนำเสนอ  แต่ละสัปดาห์
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น  ม.  2/2  รู้แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
3.    มีส่วนร่วมกับครูในโรงเรียน
4.   ทำให้ได้ข้อสอบตามที่ครูพี่เลี้ยงต้องการ
5.    นักเรียนชั้น  ม.  2/2  รู้แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ปัญหา/การแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น