วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รางวัลของครูวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555

โรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เพราะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มแสงจันทร์  
                    ณ  สนามกีฬาศรีแสงจันทร์ ตำบลโมคลาน  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ถ้วยรางวัลทั้งหมด  13  ถ้วย  โดยได้รางวัลชนะเลิศเดินพาเรดประเภทสวยงาม  และรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ประจำปี  2555  ด้วย

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันอังคาร  ที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ประชุมครูหน้าเสาธงเรื่องกีฬาของกลุ่ม
3.  หาอุปกรณ์ในการเดินพาเรด  แถวบ้านชาวบ้านในชุมชนรอบโรงเรียน
4.  ควบคุมนักเรียนซ้อมเดินพาเรด
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  ควบคุม  ฝึกซ้อมนักกีฬา  12  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ทำให้รู้กิจกรรมกีฬาของกลุ่มแสงจันทร์
3.  มีส่วนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
4.  มีส่วนร่วมในงานกีฬาของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันจันทร์  ที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  9.20  น.   เรื่อง สถาบันทางสังคม
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ช่วยครูเดินหนังสือเรื่องกีฬากลุ่มให้ครูในโรงเรียนเซ็นรับทราบ
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม./2/1  เวลา  14.10  น. –  15.00  น.   เรื่อง  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
6.  ทำป้ายเดินโชว์ในพาเรด  คือรณรงค์ยาเสพติด  รณรงค์การเลือกตั้ง  และรณรงค์ภาวะโลกร้อน
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  มีส่วนร่วมในงานห้องสำนักงาน
4.    นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งเรียนทุกคน
5.  ส่วนร่วมในกิจกรรมพาเรดของโรงเรียน
ปัญหา/การแก้ไข

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์สัปดาห์ที่ 5-6 ระหว่าง วันที่ 11-22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  5-6  ระหว่าง  วันที่  11-22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555
1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            ทางโรงเรียนได้จัดหน้าที่ในการจัดบอร์ดตามปฏิทินของโรงเรียนให้นักศึกษารับรู้  ในสัปดาห์นี้ได้จัดบอร์ด  เรื่องพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นที่ควรใส่ใจ  เป็นสัปดาห์ที่มีการเลือกตั้งสภานักเรียน  มีการปราศรัยของคณะสภานักเรียนที่ลงสมัครทั้ง  5  เบอร์  ในวันที่  14  มิถุนายน  2555  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ  และนักศึกษาก็ได้มีโอกาสช่วยงานและจัดงานด้วยดังนี้
1.   เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
2.  จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน
3.  ช่วยงานประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษา
ในสัปดาห์นี้  เป็นสัปดาห์ที่มีการซ้อมกีฬาที่จะแข่งขันในเครือข่ายแสงจันทร์  นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่างๆที่ได้รับคำสั่งจากโรงเรียน  โดยข้าพเจ้ามีหน้าที่ควบคุมการซ้อมนักกีฬารุ่นอายุ  12  ปี
ส่วนในเรื่องการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาเรียนถึงหน่วยที่  4  แล้วแต่ในรายวิชาประวัติศาสตร์ยังอยู่ในหน่วยที่  1

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  การเรียนของทั้งสองห้อง  เรียนไม่เท่ากันทำให้เกิดความสับสน
      แก้ไข  พยายามจดว่าห้องไหนเรียนถึงไหนแล้วและพยายามให้การเรียนการสอนไล่เลี่ยกัน

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษาปฏิทินการจัดป้ายนิทรรศการของโรงเรียนแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง  เพื่อเตรียมตัว  เตรียมข้อมูลล่วงหน้า  ศึกษาการจัดการประชุมผู้ปกครองว่าทำกันอย่างไร  การฝึกซ้อมนักกีฬาทำอย่างไร

4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์  
             ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง  :  เริ่มควบคุมเด็กในชั้นเรียนได้แล้ว 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.  ทำเวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
2.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแทนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ตนตรี นักเรียนชั้น ม.1/1 เวลา  08.30  น. –  9.20  น.   เรื่อง   เครื่องดนตรี
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  9.20  น. –  10.10  น.   เรื่อง  การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  11.00  น. –  11.50  น.   เรื่อง  สถาบันทางสังคม
6.   พักรับประทานอาหาร ควบคุมนักเรียนละหมาดเที่ยงและละหมาด
7จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  13.40  น. –  14.30  น.   เรื่อง  การตีความหลักฐาน
8.  ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน
9.  ควบคุมนักกีฬา  12  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3.  นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
5.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
6.  ตรวจนักเรียนที่ละหมาดไม่ได้
7.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
8.  นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย
9.  มีส่วนร่วมในงานกีฬาของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันพฤหัสบดีที่  21   มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  9.20  น. –  10.10  น.   เรื่อง  การเลือกรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยในสังคมปัจจุบัน
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ควบคุมฝึกซ้อมนักกีฬา  12  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  มีส่วนรวมในงานกีฬาของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2555

 วันพุธ  ที่  20  มิถุนายน  2555
กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.20  น. –  10.10  น.   เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย
3.  ขออนุญาติลากิจกับทางโรงเรียนครึ่งวัน  กลับไปเซ็นสัญญาเงินกู้ที่มหาวิทยาลันราชภัฎนครศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  เซ็นสัญญาเงินกู้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-


วันจันทร์-อังคาร ที่ 18-19 มิถุนายน 2555


 
                   ขอลากิจกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะเป็นเวลา  2  วัน  ตั้งแต่วันที่  18-19  มิถุนายน  2555  เพราะกลับบ้านไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนเทศบาล  ที่อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันศุกร์ที่ 15  มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.  ทำเวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
2.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
3จัดทำแฟ้มงานของห้องสำนักงาน  ช่วยถ่ายเอกสารให้ผู้อำนวยการ  เรื่อง  การสำรวจนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.20  น. –  10.10  น.   เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครอง
5.  ทำปพ.ของครูพี่เลี้ยง
6.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  11.00  น. –  11.50  น.   เรื่อง  เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครอง
7.  พักรับประทานอาหาร ควบคุมนักเรียนละหมาดเที่ยงและละหมาด
8.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  13.40  น. –  14.30  น.   เรื่อง  การตีความหลักฐาน
9.  ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน
10.  ควบคุมนักกีฬา  12  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3.  มีส่วนร่วมในงานห้องสำนักงาน
4.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
5.  รู้และเข้าใจการทำปพ.5
6. นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
7.  ตรวจนักเรียนที่ละหมาดไม่ได้
8.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
9.  นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย
10.  มีส่วนร่วมในงานกีฬาของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันพฤหัสบดีที่  14   มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ทำพิธีไหว้ครูกันทั้งโรงเรียน
3.  เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งสภานักเรียน  ควบคุมโดยนักศึกษาทั้งหมด
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.   ช่วยงานประชุมผู้ปกครอง  และมอบทุนการศึกษา
7.  ควบคุมฝึกซ้อมนักกีฬา  12  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนรวมในงานไหว้ครูของโรงเรียน
3.  ทำให้มีส่วนร่วมในงานเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน
4.  มีส่วนรวมกับครูอื่นๆในโรงเรียน
5.  มีส่วนรวมในงานกีฬาของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.20  น. –  10.10  น.   เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย
3.  ช่วยครูทำป้ายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  ฝึกซ้อม  คัดเลือกนักกีฬา  12  ปี
5.  จัดสถานที่งานไหว้ครู  ประชุมผู้ปกครอง  มอบทุนการศึกษา  และสถานที่การเลือกตั้งสภานักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
5.  ทำมีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันอังคาร  ที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ฟังปราศรัยของการคัดเลือกสภานักเรียนทั้ง  5  เบอร์
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.20  น. –  10.10  น.   เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย
4.  ช่วยครูพิมพ์หัวข้องานทุนการศึกษาปีการศึกษา  2555  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการลงโทษนักเรียนติดแฟ้ม
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  ควบคุม  ฝึกซ้อมนักกีฬา  12  ปี

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ให้รู้กิจกรรมเสริมของโรงเรียนเกี่ยวกับนักเรียน
3.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  มีส่วนร่วมในงานห้องสำนักงานของโรงเรียน
5.  มีส่วนรวมในกิกรรมของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555


วันจันทร์  ที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดบอร์ดเรื่อง  พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่น...ที่ควรใส่ใจ
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  9.20  น.   เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย
 4.  ช่วยรองผู้อำนวยการปั้มลายเซ็นรองผู้อำนวยการกับผู้อำนวยการโรงเรียนใน  ปพ.5
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  ช่วยครูติดรายชื่อนักเรียนในปพ.5
7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม./2/1  เวลา  14.10  น. –  15.00  น.   เรื่อง  การประเมินค่าของหลักฐาน
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    จัดบอร์ดที่โรงเรียนขอช่วยจนเสร็จ
3.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.    มีส่วนรวมในงานอื่นๆของครูในโรงเรียน
5.    นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 3-4 ระหว่าง วันที่ 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน พ.ศ.2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  3-4  ระหว่าง  วันที่  28-8  เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  พ.ศ.2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            เป็นสัปดาห์ที่  2  ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1  ข้าพเจ้ามีโอกาสช่วยเหลืองานของครูในห้องสำนักงาน  งานธุรการ  เช่น  ช่วยถ่ายเอกสาร  ช่วยพิมพ์เอกสาร  แก้เอกสาร  จัดทำแฟ้ม  ปริ้นงานและปั้มลายเซ็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในปพ.5 
                สัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมจัดค่ายคุณธรรมสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมสู่ชุมชน  มัสยิดบัยริทย๊ะ  (บ้านพังปริง)  ตำบลกลาย  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  2  วัน  1  คืน  และได้เข้าร่วมประชุมครูพร้อมนักศึกษา  จำนวน  2  ครั้ง  ในด้านการสอนนักเรียนทุกคนตั้งใจ  แผนการสอนกับคาบสอนก์เหมาะสม  เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
                สุดท้ายในสัปดาห์นี้ก็ได้ต้อนรับอาจารย์ในเอกสังคมศึกษามานิเทศ  คือ  อาจารย์  ปรุเชษฐ์  บุญยัง  อาจารย์ได้ดูแผนการสอน  และหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1  และถามความเป็นอยู่ในโรงเรียนและปัญหาที่มี

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  จำชื่อนักเรียนไม่ได้  แก้ไข  พยายามเรียกชื่อในการทำกิจกรรมในห้องเรียน
                2.  ปัญหา  สมุดคู่มือยังไม่เรียบร้อย   แก้ไข  พยายามหาข้อมูลและบันทึกประจำวันทุกวัน
3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารที่จะต้องทำ  เช่น  ใบลา  การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน  ใบต่างๆของห้องธุรการ  เพราะอยากทำงานช่วยโรงเรียนในห้องสำนักงานของโรงเรียนต่อไป  ศึกษาเรียนรู้การจัดทำโครงการออกค่ายของนักเรียน  เพื่อที่สามารถจัดทำโครงการขั้นในอนาคตต่อไป
4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์     
            ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง  :  สอนได้ตามแบบและมีสื่อการสอนที่เข้ากับเนื้อหาของการเรียน