วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์  ที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  นักเรียนจำลองการทำเวรของตนและการเข้าแถวใหม่เพื่อความเป็นระบบ
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.เรื่อง  ความคล้านคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
4. หาข้อมูลที่หลักสูตรให้  เรื่อง  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปีการศึกษา  2555  หลักสูตรสังคมศึกษา   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  ช่วยครูฝ่ายธุรการถ่ายเอกสารจำนวน  120  ชุดจัดบอร์ด  
7.  จัดบอร์ด  เรื่อง  ต้อนรับเดือนรอมฎอน
8.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม.2/2  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนรู้การจัดระบบเวลาใหม่ในการทำเวร  และเข้าแถว
3.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.   ได้ข้อมูลบุคลากรของหมวดสังคมศึกษา
5.   มีส่วนร่วมกับงานห้องสำนักงาน
6.    นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกัน
7.    นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข
1.    หัวหน้าหมวดสังคมลากิจ  จึงต้องหาข้อมูลอื่นๆของโรงเรียนก่อน

            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น