วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2555

วันจันทร์  ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  9.20  น.   เรื่อง  ปัจจัยของการออม
3.  หาข้อมูลจัดบอร์ดวันแม่
4.  พักเที่ยงและละหมาด
5.  จัดบอร์วันแม่ร่วมกับเพื่อนๆนักศึกษา
6.  ช่วยรองผู้อำนวยการแจกเอกสารให้ครูเรื่อง  การแข่งขันวิชาการ
7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม./2/2  เวลา  14.10  น. –  15.00  น.   เรื่อง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  พร้อมในการจัดบอร์ด
4.  บอร์ดวันแม่มีความคืบหน้ามากขึ้น
5.  มีส่วนร่วมในงานวิชาการของโรงเรียน
6.  นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น