วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 19-20 ระหว่าง วันที่ 17-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์
สัปดาห์ที่  19-20  ระหว่าง  วันที่  17-28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2555

1.  สิ่งที่ได้เรียนรู้
            สัปดาห์ นี้เป็นสัปดาห์ที่ได้สอนน้อยที่สุด  เพราะโรงเรียนได้ปิดวันพฤหัสบดี-ศุกร์  เนื่องในการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งโรงเรียนเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่  15  ส่วนสัปดาห์ที่  16  ก็ปิดวันพฤหัสบดี-ศุกร์  เนื่องจาก

2.  ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
            1.  ปัญหา  ในการจัดนันทนาการนักเรียนไม่มห้ความร่วมมือ
      แก้ไข   พยายามจัดนันทนาการสิ่งที่นักเรียนสนใจ  หรือให้ครูประจำการอยู่ที่นั้นด้วย
2.  ปัญหา 
     แก้ไข 

3.  สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
            ศึกษากิจกรรมหรือความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสิ่งใหม่ๆเพื่อจัดนันทนาการอย่างสนุกสนาน

 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น