วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2555

วันพุธ  ที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   ช่วยครูหัวหน้าช่วงชั้นที่  3  พิมพ์ตารางสอนของมัธยมศึกษาปีที่  1-3  
3.   ช่วยครูถ่ายเอกสารแบบประเมิน
4.   ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจข้อสอบสังคมศึกษา  และประวัติศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง   แนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
6.  พักเที่ยงละหมาด
7.  แก้ไขข้อสอบสังคมศึกษา  และประวัติศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนร่วมในงานของช่วงชั้นที่รับผิดชอบ
3.  มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียน
4.   รู้สิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในตัวข้อสอบ
5.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน 
6.  สามารถมีข้อสอบที่สมบูรณ์ส่งทางโรงเรียนได้ในวันที่  1  ตุลาคม  2555 
ปัญหาและการแก้ไข
                -ปัญหา  ข้อสอบมีตรงที่ผิด
                -แก้ไข  นำข้อสอบมาแก้ไขเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น